Home » माझी वडवणी » वडवणी नगरपंचायत एवढं झालं मतदान..

वडवणी नगरपंचायत एवढं झालं मतदान..

वडवणी नगरपंचायत एवढं झालं मतदान..

डोंगरचा राजा / ॲानलाईन

वडवणी नगरपंचायत निवडणूक २०२१
एकुण प्रभाग १३ मध्ये आतापर्यंत झालेले मतदान

प्रभाग क्रमांक एक –
एकुण मतदान– ११३४
झाले –८९७

प्रभाग क्रमांक दोन
एकुण मतदान– ५१९
झाले — ४७७

प्रभाग क्रमांक तीन
एकुण मतदान– ८६१
झाले — ७६३

प्रभाग क्रमांक सात
एकुण मतदान–५७०
झाले — ५६८

प्रभाग क्रमांक आठ
एकुण मतदान– ६४१
झाले –५९१

प्रभाग क्रमांक नऊ
एकुण मतदान– ६१७
झाले — ५३९

प्रभाग क्रमांक दहा
एकुण मतदान– ६९७
झाले — ५८६

प्रभाग क्रमांक आकरा
एकुण मतदान– ६०७
झाले — ५२९

प्रभाग क्रमांक बारा
एकुण मतदान– ८८२
झाले –७६५

 

प्रभाग क्रमांक चौदा
एकुण मतदान– ५६८
झाले — ४९९

प्रभाग क्रमांक पंधरा
एकुण मतदान– ५३३
झाले — ४५०

प्रभाग क्रमांक सोळा
एकुण मतदान– ५२६
झाले –४५४

प्रभाग क्रमांक सतरा
एकुण मतदान– ७७२
झाले –६४७