Home » ब्रेकिंग न्यूज » बोअरवेलला परवानगी- जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार.

बोअरवेलला परवानगी- जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार.

बोअरवेलला परवानगी- जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार.

-/ डोंगरचा राजा / आँनलाईन.

– शेती व पिण्याचे पाणी पुरवठ्यासाठी बोअरवेल कामांना परवानगी- जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार.

बीड – जिल्ह्यात शेती व पिण्याचे पाणी पुरवठा सुरळीत राहण्याच्या अनुषंगाने नविन बोअरवेल घेणे, बोअरवेल दुरूस्ती व यासाठी वापरण्यात येणारे यंत्र व वाहने यांना काम करणेस परवानगी देण्यात येत आहे असे आदेश राहुल रेखावार, अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकारी, बीड यांनी दिले आहेत

बीड जिल्ह्यातील शहरी -ग्रामीण भागामध्ये शेती व पिण्याचे पाणी पुरवठा सुरळीत राहण्याच्या अनुषंगाने नविन बोअरवेल घेणे, बोअरवेल दुरूस्ती
व यासाठी वापरण्यात येणारे यंत्र व वाहने यांना काम करणेस परवानगी देण्यात आली आहे, यासाठी शासनाच्या यासंबंधीच्या सर्व नियमांचे पालन करावे असे नमुद केले आहे.

जिल्ह्यात साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावलीमधील तरतुदीनुसार गर्दी टाळण्यासाठी तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (3) अन्वये मनाई आदेशाचे उल्लंघन होवू नये यादृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत
या आदेशांची अवाज्ञा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने अथवा संस्थेने भारतीय दंडसंहिता 1860 (45) याच्या कलम 188 शिक्षेसपात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल आणि दिवाणी व फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल.
००००

Leave a Reply

Your email address will not be published.