Home » माझा बीड जिल्हा » राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर.

राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर.

राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर.

डोंगरचा राजा / आँनलाईन.

– मुख्यमंत्री सचिवालय/ जनसंपर्क कक्ष.

– राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर.

मुंबई – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिफारस केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपास राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मान्यता दिली असून मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यातील खातेवाटप पुढीलप्रमाणे आहे.

*मंत्री*
*1. श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मुख्यमंत्री*
सामान्य प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, विधी व न्याय, व इतर कोणत्याही मंत्र्यांना नेमुन न दिलेले विषय/खाती

*2. श्री.अजित अनंतराव पवार,*
*उप मुख्यमंत्री*
वित्त, नियोजन

*3. श्री.सुभाष राजाराम देसाई*
उद्योग, खनिकर्म, मराठी भाषा

*4. श्री.अशोक शंकरराव चव्हाण*
सार्वजनिक बांधकाम(सार्वजनिक उपक्रम वगळून)

*5. श्री.छगन चंद्रकांत भुजबळ*
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

*6. श्री. दिलीप दत्तात्रय वळसे- पाटील*
कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क

*7. श्री.जयंत राजाराम पाटील*
जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास

*8. श्री. नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक*
अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता

*9. श्री.अनिल वसंतराव देशमुख*
गृह

*10. श्री.विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात*
महसूल

*11. श्री.राजेंद्र भास्करराव शिंगणे*
अन्न व औषध प्रशासन

*12. श्री. राजेश अंकुशराव टोपे*
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण

*13.श्री. हसन मियालाल मुश्रीफ*
ग्राम विकास

*14. डॉ.नितीन काशिनाथ राऊत*
उर्जा

*15. श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाड*
शालेय शिक्षण

*16. डॉ.जितेंद्र सतिश आव्हाड*
गृहनिर्माण

*17. श्री.एकनाथ संभाजी शिंदे*
नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)

*18. श्री. सुनिल छत्रपाल केदार*
पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण

*19. श्री. विजय वडेट्टीवार*
इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिनी विकास, भुकंप पुनर्वसन

*20. श्री. अमित विलासराव देशमुख*
वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य

*21. श्री.उदय रविंद्र सामंत*
उच्च व तंत्र शिक्षण

*22. श्री.दादाजी दगडू भुसे*
कृषि, माजी सैनिक कल्याण

*23. श्री.संजय दुलिचंद राठोड*
वने, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन

*24.श्री. गुलाबराव रघुनाथ पाटील*
पाणी पुरवठा व स्वच्छता

*25. ॲड. के.सी. पाडवी*
आदिवासी विकास

*26. श्री. संदिपानराव आसाराम भुमरे*
रोजगार हमी, फलोत्पादन

*27. श्री. बाळासाहेब उर्फ श्यामराव पांडुरंग पाटील*

सहकार, पणन

*28. ॲड. अनिल दत्तात्रय परब*
परिवहन, संसदीय कार्य

*29. श्री. अस्लम रमजान अली शेख*
वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय, बंदरे विकास

*30. ॲड. यशोमती ठाकूर (सोनवने)*
महिला व बालविकास

*31. श्री.शंकराराव यशवंतराव गडाख*
मृद व जलसंधारण

*32. श्री.धनंजय पंडितराव मुंडे*
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

*33. श्री. आदित्य उद्धव ठाकरे*
पर्यटन, पर्यावरण, राजशिष्टाचार

*राज्यमंत्री*

*1. श्री. अब्दुल नबी सत्तार*
महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमिनी विकास, विशेष सहाय्य

*2.श्री. सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील*
गृह (शहरे), गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान, संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण

*3. श्री. शंभुराज शिवाजीराव देसाई*
गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, पणन

*4. श्री. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू बाबाराव कडू*
जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार

*5. श्री दत्तात्रय विठोबा भरणे*
सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), मृद व जलसंधारण, वने, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, सामान्य प्रशासन

*6. डॉ. विश्वजीत पतंगराव कदम*
सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, मराठी भाषा

*7. श्री. राजेंद्र श्यामगोंडा पाटील यड्रावकर*
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, वस्त्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य

*8. श्री. संजय बाबुराव बनसोडे*
पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन, संसदीय कार्य

*9. श्री. प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे*
नगर विकास, उर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन

*10.श्रीमती आदिती सुनिल तटकरे*
उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, फलोत्पादन, क्रिडा व युवक कल्याण, राजशिष्टाचार, माहिती व जनसंपर्क

Leave a Reply

Your email address will not be published.